Procedure

Aanmelden
Nadat u een verwijzing van uw huisarts heeft gekregen, kunt u zich telefonisch of schriftelijk aanmelden. Als u zich op eigen initiatief wilt aanmelden, kunt u alsnog met uw huisarts overleggen en een verwijsbrief te vragen.
U kunt van maandag tot en met donderdag van 16:00 tot 17:30 uur de praktijk aan de telefoon krijgen. Ook kunt u inspreken in het antwoordapparaat.

Wachttijden
De gemiddelde wachttijd voor de eerste afspraak bedraagt twee weken. De huidige wachttijd bedraagt minimaal een maand, dit is slechts een richtlijn. De huidige wachttijd kan hier van afwijken. Voor actuele tijden kunt u het beste met de Praktijk bellen. Zie ook onder "Contact". Tussen intake en vervolgbehandelafspraak zit gewoonlijk geen wachttijd.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken, vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen tien weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Zie ook eventueel de factsheet van de NZA. In verband met de zgn kostenplafonds bedraagt de wachttijd van CZ en VGZ 4 maanden.

Werkwijze
Eerst vinden er één à twee intakegesprekken plaats, waarin gevraagd wordt naar de klachten, de achtergrond en persoonlijke gegevens. Een intake-gesprek duurt ongeveer 60 minuten. Hierna vindt testdiagnostiek plaats: dit varieert van één enkele test tot wat uitgebreider onderzoek, afhankelijk van de problematiek.
Deze testresultaten worden met u besproken en het behandelplan wordt u voorgelegd.
Per keer duren de gesprekken zo’n 50 minuten. Hoe lang de hele behandeling duurt, is afhankelijk van de klachten. Dit kan van ongeveer 8 keer tot meer dan 30 keer duren. Tussendoor wordt geëvalueerd, hiervoor worden ook de zgn. ROM-formulieren gebruikt. Deze zijn verplicht door de verzekering. Een behandelaar is gehouden aan een inspanningsverplichting, niet aan een resultaatverplichting.

Feedback
Na afloop van de therapie wordt u gevraagd uw mening te geven over de behandeling.
Hoe handelt u, wanneer er klachten zijn?
In eerste instantie kunt u dit het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Misschien gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer dit niet lukt, kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:
De LVVP kan u in contact brengen met een regionale klachtenbemiddelaar, die als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Zo nodig kunt u zich hierna wenden tot de LVVP-klachtenfunctionaris  van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via: LVVP@klachtencompany.nl of per telefoon via: 088-2341606 of per aangetekende post via: Postbus 3106  2601 DC Delft. Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.

Geheimhouding van uw gegevens
De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bv.een keuringsarts of Arbodienst. De vrijgevestigde psychotherapeut/klinisch psycholoog is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn, en moet u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen.

Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij LPGGZ via www.landelijkplatformggz.nl. De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bv. als mensen erdoor in gevaar zouden komen.

De psychotherapeut heeft geen toestemming van u nodig, wanneer zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook geheimhoudingsplicht hebben.